Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-09-2017r. o godz. 10:00  w kancelarii komornika: Gniezno,  ul. Pocztowa 9   

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.     Nazwa ruchomości                                                                                                                  Ilość                                         Wartość szacunkowa                             Cena wywołania

1     FIAT SEICENTO ROK PROD. 2002  nr rej. PGNRC53, VIN ZFA18700000902430                   1                                         1 107,00                                           830,25

2  PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 190 C  ROK PROD. 2004 KOLOR: BIAŁY                                    1                                       4 797,00    **)                                    3 597,75

      .nr rej. PGN578FG, VIN VF3GBRHYB96072862, kolor biały

 

*) cena za sztukę 

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Rękojmię należy wpłacić na dzień przed licytacją na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Poznaniu  46 10204027 0000 1802 1165 9192. Rękojmi nie składa się wcześniej, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5000 zł (pięć tysięcy złotych).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 

 

 Komornik Sądowy

 Przemysław Górny