Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-09-2017r. o godz. 11:00  w lokalu: 62-200 Gniezno, Os. Wierzbowe 14, Jankówko  

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.                    Nazwa ruchomości                                          Ilość                                             Wartość szacunkowa                                         Cena wywołania

1         Telewizor TV LCD SONY DKL 40 cali +pilot                 1 [szt.]                                                 1 000,00    **)                                                 750,00

 

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Rękojmię należy wpłacić na dzień przed licytacją na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Poznaniu  46 10204027 0000 1802 1165 9192. Rękojmi nie składa się wcześniej, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5000 zł (pięć tysięcy złotych).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 

 

 Komornik Sądowy

 Przemysław Górny